O spółce

Spółka 4FH2 sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie  jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS.

Kapitał zakładowy: 10000,00 zł w całości wpłacony.